Ontwerpen voor Limmen

jhsw-maatvoering-bouwkunde-civiele-techniek-cunetten-3D-model-GPS-station-totalstation-engineers-infraworks-machinebesturing

De rijweg en de fiets- en voetpaden van de  Rijksweg in Limmen zijn aan onderhoud toe. Dit is een mooie gelegenheid om de herinrichting van de
Rijksweg als geheel aan te pakken.

Doel is de weg verkeersveiliger maken, zowel voor fietsers, voetgangers als automobilisten.

Bij de aanpak van dit herontwerp zijn wij bij de bewonerspresentatie aanwezig geweest. Met de opdracht in gedachte en de wensen van bewoners hebben wij het ontwerp gemaakt. Daarnaast hebben we verkeerskundig advies gegeven om zo een veilig mogelijk ontwerp aan te bieden.
De kans is groot dat het ontwerp van de rotonde ook uitgevoerd wordt.

Op de foto hieronder kun je een voorbeeld zien van het ontwerp
in combinatie met de huidige situatie.

Presentatie-kleurenprestatie-perpectief-3D-modellen-de-landmeters-jhsw-delandmeters-wolkenlucht-groen-wegenbouw-landscape-engineers- infrastructuur

Bijzondere veenlandschappen in de Zaanstreek

natuurherstel westzaan

De druk op het groen en water neemt toe. Daarom is het belangrijk om het groen en water op een dusdanige manier in te passen, zodat de waarden behouden blijven, passend binnen de eisen en wensen van ecologie, recreatie en klimaat.

Om de openheid en natuurwaarden van natuurlijke veenweiden te behouden is gericht en actief beheer nodig. Het beheer in de veenweidegebieden is waar mogelijk gericht op het tegengaan van bodemdaling.

In samenwerking met Van Vuure BV en Staatsbosbeheer zijn wij ingehuurd om de kwaliteit van het veenlandschap te verbeteren.

 

Ontwerp parkeerterrein van een zwembad

#jhsw #assendelft #engineering #engineers #engineurs #civi3d #infraworks #ontwerpen #design

In opdracht van een gemeente uit Noord Holland mochten we het parkeerterrein van een zwembad ontwerpen in combinatie met meer groen en door gebruik te maken van wadi’s.

Met een wadi wordt in Nederland een buffering en infiltratievoorziening
bedoeld, die tijdelijk is gevuld met hemelwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal. Ook staat het voor Water Afvoer Door Infiltratie. Deze wadi’s hebben we  geplaatst aan de rand van het parkeerterrein en tussen de parkeervlakken.

We hebben de watergang aan de zuidzijde en de noordzijde aan elkaar verbonden onder andere door gebruik van een duiker. Ook is er op het midden van het parkeerterrein een watergang aangelegd. Deze zal in de toekomst eventueel verbonden kunnen worden met een nieuw aan te leggen wijk aan de oostzijde van het zwembad.

Aangezien er genoeg beschikbare ruimte is kunnen we in het ontwerp veel groen kwijt. Het parkeerterrein is uitgebreid en er worden sportattributen geplaatst. De bestaande voetbalkooi blijft er ook.

Kleine klusjes op historisch grond

drone-dji-mavic2pro-inspire-fotogrammetrie-pix4d-pix4dma-jhsw-de-landmeters-delandmeters-duurzaam-landscape-civid3D

Fort Zuidwijkermeer is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en UNESCO Werelderfgoed.

In opdracht van Landschap NoordHolland is in de loop van 2019  het Fort Zuidwijkermeer een flinke restauratie ondergaan. Waar vroeger het als een opslag voor vlees werd gebruikt is het nu een kaaswalhalla geworden, waar nu de Bourgondisch Lifestyle is gevestigd.

Om dit te realiseren moesten er een paar aanpassingen gedaan worden waarbij onze expertise voor nodig was.  Waar ooit de oude werkschuur heeft gestaan, is nu een half verhard parkeerterrein aangebracht. Op dit stukje was nog een deel fundering zichtbaar. Deze doet nu dienst als kantopsluiting.

Ook aan de leveranciers en de naast gelegen veehoudersbedrij is gedacht. We hebben het fietspad verbreedt tot toegangsweg. Omdat er in dit gebied geen vuilwaterriolering is, is er door Landschap Noordholland voor gekozen om dit via een helofytenfilter te lozen op het oppervlakte water, een prachtige oplossing!

fort zuidwijkermeer