natuurherstel westzaan

Bijzondere veenlandschappen in de Zaanstreek

De druk op het groen en water neemt toe. Daarom is het belangrijk om het groen en water op een dusdanige manier in te passen, zodat de waarden behouden blijven, passend binnen de eisen en wensen van ecologie, recreatie en klimaat.

Om de openheid en natuurwaarden van natuurlijke veenweiden te behouden is gericht en actief beheer nodig. Het beheer in de veenweidegebieden is waar mogelijk gericht op het tegengaan van bodemdaling.

In samenwerking met Van Vuure BV en Staatsbosbeheer zijn wij ingehuurd om de kwaliteit van het veenlandschap te verbeteren.