Algemene voorwaarden
JHSW beheer BV ,
JHSW BV,
De landmeters BV

Artikel 1 toepassing van de voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing
  op alle aanbiedingen van JHSW Beheer BV en op alle door deze vennootschap af te
  sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en uitvoeringen
  van werkzaamheden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de
  opdrachtgever.
 2. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze Algemene
  voorwaarden.
 3. Mocht de opdracht namens de opdrachtgever worden verstrekt door een derde, dan
  staat die derde er voorin dat de opdrachtgever van deze voorwaarden kennis heeft
  genomen en deze heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze
  voorwaarden is gebonden als ware hij zelf opdrachtgever. Alsdan zijn beiden, zowel
  opdrachtgever als derde, jegens JHSW Beheer BV hoofdelijk aansprakelijk voor alle
  verplichtingen die uit de opdracht voortvloeien.
 4. Voor zover in deze algemene voorwaarden daarvan niet is afgeweken, zijn op de
  opdracht tevens de voorwaarden als vermeld in de ‘Nieuwe Regeling 2005’
  Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en
  adviseur DDNR 2005 Model Basisopdracht, hierna te noemen ‘NR2005’ van
  toepassing, met inachtneming van het hierna vermelde.
 5. De opdrachtgever wordt geacht de NR2005 te kennen. Deze ligt ter inzage op het
  kantoor van JHSW Beheer BV, Zonzijde 3, te Assendelft. JHSW Beheer BV zal de
  opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, kosteloos een kopie van de
  NR2005 verstrekken.
 6. Indien met de opdrachtgever wordt overeengekomen van deze algemene
  voorwaarden af te wijken, dient dit expliciet in de overeenkomst (schriftelijk) te
  worden vastgelegd.
 7. De opdrachtgever wordt geacht zich bij en door het verlenen van de opdracht
  akkoord te verklaren met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en
  de NR2005 en afstand te doen van toepassing van eventueel door de opdrachtgever
  gehanteerde eigen voorwaarden.
 8. In geval van tegenstrijdige bepalingen in de offerte, deze Algemene Voorwaarden
  en de NR2005 zal de inhoud van de offerte prevaleren boven de Algemene
  Voorwaarden, die op hun beurt zullen prevaleren boven de NR2005
 9.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het
  overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. JHSW
  Beheer BV en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
  bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
  komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
  bepalingen in acht wordt genomen.
 10. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
  van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de
  geest’ van deze bepalingen van deze algemene voorwaarden. Indien zich tussen
  partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
  dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene
  voorwaarden.
 11. Indien JHSW Beheer BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
  betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JHSW
  Beheer BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
  naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 12. JHSW Beheer BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
  derden.
 13. JHSW Beheer BV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren
  en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 14. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan JHSW Beheer BV de
  uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat
  de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
  goedgekeurd.

Artikel 2 Offertes

 1. Offertes gelden uitsluitend gedurende de termijn die daarin is vermeld. Is geen
  termijn vermeld, dan is de geldigheidsduur t/m 30 dagen na dagtekening van de
  offerte.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van JHSW Beheer BV zijn vrijblijvend, tenzij in de
  offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 3. JHSW Beheer BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
  de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan
  wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
  offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is JHSW Beheer BV daaraan niet
  gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
  aanvaarding tot stand, tenzij JHSW Beheer BV anders aangeeft.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Omschrijving der werkzaamheden

 1. De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de aanbiedingen of in de opdrachtbevestiging
  gegeven beschrijving van de werkzaamheden, met alle wijzigingen
  en/of aanvullingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
 2. Tenzij in de aanbieding of opdrachtbevestiging nadrukkelijk anders is vermeld,worden bijkomende werkzaamheden apart in rekening gebracht. Zie artikel Meerwerk.

Artikel 4 Verplichtingen JHSW Beheer BV

 1. JHSW Beheer BV verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet
  en de overeenkomst uit te voeren en zal zich bij de uitvoering te allen tijde
  conformeren aan de (veiligheids)regels die op het betreffende project gelden.
 2. JHSW Beheer BV verplicht zich om op de afgesproken tijdstippen goed en
  deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de
  specificaties van de overeenkomst.
 3. JHSW Beheer BV is verplicht de gebreken kosteloos te herstellen, indien en voorzover die gebreken voortvloeien uit onzorgvuldig of anderszins verwijtbaar handelen van de zijde van JHSW Beheer BV.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat JHSW Beheer BV op tijd kan beschikken over de
  voor het werk benodigde gegevens, een en ander op aanwijzing van JHSW Beheer
  BV.
 2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat JHSW Beheer BV op de afgesproken tijdstippen
  vrije toegang heeft tot het project en de ruimte en daarnaast de mogelijkheden en
  (eventuele) middelen geboden wordt om de overeengekomen werkzaamheden uit
  te voeren.
 3. Indien JHSW Beheer BV gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering
  van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de
  opdrachtgever deze juist en volledig aan JHSW Beheer BV ter beschikking heeft
  gesteld.
 4. De opdrachtgever zorgt voor het tijdig verkrijgen en behouden van vergunningen
  en/of toestemming nodig voor de te verrichten werkzaamheden, het gebruik van
  toegangswegen naar het terrein en het betreden van het terrein zelf. Alle gevolgen
  en kosten (kosten van wachttijden en extra transporten, boeten, schaden, en
  dergelijke) ten gevolge van of voortvloeiende uit het niet (tijdig) aanwezig zijn van
  de in lid bedoelde vergunningen en/of toestemming zijn voor rekening van de
  opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever is verplicht de door JHSW Beheer BV verrichte werkzaamheden grondig te controleren/inspecteren. Gebreken of fouten die bij de controle zijn opgemerkt dienen direct schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan JHSW Beheer BV.

Artikel 6 Prijzen

 1. De door JHSW Beheer BV in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.

Artikel 7 Meerwerk

 1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten
  van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
 2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

 1. In geval van oorlog, onlusten, ongeregeldheden, overstromingen en andere rampen,
  alsmede in het geval van gebrek aan hulp- en brandstoffen, stakingen,
  uitsluitingen, bedrijfsstoringen, overheidsingrijpen, verkeersstoornissen, abnormale
  weersomstandigheden en dergelijke – onverschillig of één en ander plaatsvindt bij
  ons bedrijf, dan wel bij de ons toeleverende bedrijven hebben wij het recht om
  zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of
  de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, zonder dat
  wij tot enige vergoeding van schaden, door opdrachtgever of derden geleden,
  gehouden zijn.
 2. De werkzaamheden door ons verricht tot aan de opschorting of verklaring tot
  ontbinden, moeten door opdrachtgever aan ons worden vergoed.
 3. Aanbiedingen op basis van de op de datum van de aanbieding geldende tarieven zijn geldig tot 3 maanden na dato. Meerkosten die voortvloeien uit optredende tariefstijgingen zijn na het verstrijken van deze termijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Transport

 1. Aan- en afvoer van materieel, gereedschappen en meetmiddelen geschiedt voor
  onze rekening, mits de werklocatie met de normaal gebruikelijke uitrusting
  bereikbaar zijn.
 2. Wanneer voor het bereiken van de werklocatie speciale maatregelen noodzakelijk zijn zullen de hieraan verbonden kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 10 Garanties

Artikel 11 Aansprakelijkheid en verzekering

 1. Voor zover de DNR 2005 van toepassing is op onze werkzaamheden gelden de daarin
  vervatte aansprakelijkheidscriteria, tenzij in onze voorwaarden hiervan is
  afgeweken.
 2. JHSW Beheer BV staat er voor in dat door haar verrichte werkzaamheden met de
  nodige deskundigheid worden verricht. Voor zover achteraf mocht komen vast te
  staan dat de gevonden resultaten fouten of onjuistheden vertonen, wordt elke
  wettelijke en/of contractuele aansprakelijkheid van JHSW Beheer BV jegens haar
  opdrachtgever of derden voortvloeiende uit of in verband met de opdracht,
  uitgezonderd indien deze te wijten is aan opzet of grove schuld van JHSW Beheer
  BV zelf, beperkt tot het bedrag waarvoor JHSW Beheer BV de betreffende opdracht
  heeft aanvaard. JHSW Beheer BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 3. Elke aansprakelijkheid van JHSW Beheer BV is uitgesloten, indien de schade,
  hinder, fouten, nalatigheden, verkeerde interpretaties van gegevens en dergelijke
  het gevolg zijn van door opdrachtgever aan ons verstrekte onjuiste informatie.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor conclusies die anderen verbinden aan door ons
  verstrekte gegevens.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens JHSW Beheer BV gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van JHSW Beheer BV daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 12 Geheimhouding

 1. Gegevens van een opdracht zullen door ons, zonder toestemming van de
  opdrachtgever, nooit ter kennis van derden worden gebracht.

  Artikel 13 Facturering en betaling

 2. Indien in de offerte geen factureringsafspraken zijn opgenomen, dan is JHSW Beheer BV gerechtigd om direct bij opdrachtverstrekking 25% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 3. Tenzij in onze schriftelijke bevestiging anders is vermeld, dienen onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 4. JHSW Beheer BV is gerechtigd om periodiek te factureren.
 5. Mogelijke betwisting van de factuur kan alleen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt worden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn beschouwen wij de factuur als zonder betwisting aanvaard en dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 6. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is opdrachtgever ons -zonder dat enige herinnering, aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is – een rente verschuldigd van 2% boven het wettelijke percentage, te rekenen vanaf de dag van in gebreke blijven tot de dag der algehele voldoening, alsmede alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten van invordering met een minimum van 15% van de totaal verschuldigde hoofdsom.
 7. Indien de factuur na 4 weken niet is voldoen zal er een betalingsherinnering worden gestuurd en na 6 weken een aanmaning.
 8. Indien de opdrachtgever, na de herinnering en de aanmaning in gebreke blijft is JHSW Beheer BV gerechtigd alle door de niet-betaling veroorzaakte kosten, onverminderd de voldoening door de opdrachtgever van de hoofdsom en (verschuldigde wettelijke) rente om, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 9. Bij overschrijding van de betalingstermijn is JHSW Beheer BV gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst haar werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, in welk geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door JHSW Beheer BV geleden, dan wel te lijden schade, met een minimum van 25% van de overeengekomen prijs.
 10. Indien JHSW Beheer BV met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is JHSW Beheer BV niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij JHSW Beheer BV alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op JHSW Beheer BV rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 14 Eigendom

 1. Alle door JHSW Beheer BV opgestelde tekeningen, rapporten en bestekken vallen
  onder het auteursrecht.
 2. Voor het, door de opdrachtgever en/of derden, openbaar maken van deze
  tekeningen, rapporten en bestekken is toestemming vereist van JHSW Beheer BV.
 3. Toestemming wordt geacht te zijn verleend ingeval de door JHSW Beheer BV aan haar opdrachtgever berekende kosten integraal zijn voldaan.

Artikel 15 Annuleringen

 1. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is
  de opdrachtgever gehouden om ons alle met het oog op de uitvoering van de
  opdracht gemaakte kosten te vergoeden. Annulering dient steeds schriftelijk te
  geschieden. Buiten de door ons gemaakte kosten zal bij gehele of gedeeltelijke
  annulering van de opdracht door de opdrachtgever tevens een vergoeding wegens
  winstderving en overige uit de annulering voor ons voortvloeiende schade, met een
  minimum van 25% van het totale bedrag van de opdracht, verschuldigd zijn.

Artikel 16 Geschillen

 1. Alle geschillen en vorderingen welke naar aanleiding van een overeenkomst tussen
  ons en de opdrachtgever mochten ontstaan, worden onderworpen aan het oordeel
  van de bevoegde burgerlijke rechter ter plaatse van de vestigingsplaats van de
  vestiging van JHSW Beheer BV waaraan opdracht is verleend.
 2. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is, ook wanneer de uitvoerende werkzaamheden
  buiten Nederland plaatsvinden, het Nederlands recht van toepassing